Logo de la Fundación Deporte Galego

May 11

Protocolo de actuación e volta os adestramentos no CGTD de Pontevedra

A secretaría xeral para o Deporte da Xunta de Galicia deu a coñecer o protocolo de actuación e volta ós adestramentos no Centro Galego de Alto Rendemento de Pontevedra.

 

Será de obrigado cumprimento por parte dos deportistas que queiran facer uso das instalacións do CGTD (sita en Padre Fernando Olmedo, 1 – Pontevedra) e as instalacións satélite do Centro Galego de Vela (Rampa de Cavadelo s/n -Vilagarcía de Arousa – Pontevedra), e o Complexo Deportivo David Cal (Rua Gavián, s/n – Verducido – Pontevedra); e será plenamente vinculante, sen prexuízo das normas que se publique por parte da autoridade competente durante o transcurso da pandemia. En todo caso, o cumprimento deste protocolo corresponderá aos deportistas cando adestren baixo a súa exclusiva responsabilidade.

 

I.- CRITERIOS PARA SOLICITAR A UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS DO CGTD.

• Deportistas que poderán utilizar as instalacións (por orde de preferencia): o DAN. o Becados do CGTD. o DGAN-DAR. o Deportistas reconocidos de interés nacional por el CSD. • Realizar un exame médico deportivo inicial, co servizo médico do CGTD. Onde reflicta a saúde do deportista en xeral ao longo do ano 2020, orientándoo particularmente cara á identificación de signos, síntomas, efectos ou secuelas do virus COVID-19 .

 

II.- CARACTERÍSTICAS DE USO.

• Prioridade ao uso de instalacións específicas da modalidade deportiva, e que non se poidan realizar fóra das instalacións propias do CGTD.

• Únicamente poderá acceder cos deportistas un adestrador no caso que resulte necesario, circunstancia que deberá acreditar debidamente.

• Poderase permitir un acompañente a deportistas con discapacidade ou menores que requiran a súa presenza.

4 • Días de uso:

o De luns a sábado. • Horario da instalación: o De luns a venres, de 08:00 h. a 22:00 h. o Sábados, de 09:00 a 22:00 h.

• Tempo de utilización das instalacións: o Estableceranse quendas de adestramento, que serán notificados aos interesados. o Duración máxima de 2 horas e 30 minutos / quenda. • Control médico inicial no servizo médico do Centro.

• Espazos dispoñibles: o Hangares de piragüismo e remo. o Sala de loita. o Sala de ergómetros. o Sala de judo. o Sala de kárate. o Sala de taekwondo. o Piscina. o Pavillón polideportivo. o Pista de atletismo. o Ximnasio. o Aseo acceso Edificio Principal. o Aseo Edificio Multiusos. o O resto de espazos non estarán dispoñibles.

• O uso do ascensor ou salvaescaleiras estará prohibido, a excepción das persoas que por diversidade funcional así o requiran.

• Poderán facerse reunións técnicas de traballo (visionado de vídeos), con un máximo de dez participantes, e sempre gardando a correspondente distancia de seguridade e o uso de medidas de protección necesarias.

 

III.- REQUISITOS OBRIGATORIOS PARA O ACCESO ÁS INSTALACIÓNS.

• Presentación da solicitude segundo modelo (Anexo I) a cgtd@xunta.gal e aprobación por parte da Secretaría Xeral para o Deporte a través do coordinador do Centro. • As federacións deportivas presentes no CGTD designarán un responsable técnico encargado de coordinar aos técnicos da súa federación deportiva.

• No caso de que o deportista queira acceder con vehículo propio ao aparcadoiro do Centro, deberá reflectilo na solicitude. Unha vez no Centro deberá seguir os pasos seguintes, mantendo sempre a distancia interpersoal de 2 m.

• Os deportistas virán provistos de luvas protectoras e máscara PS ou máscara EPI. • Deberán presentarse na conserxería de acceso ao CGTD (Edificio principal en Rúa Pai Fernando Olmedo,1), para o seu rexistro e verificación de horario e instalación.

• Para poder acceder, permitirá que se lle tome a temperatura para a comprobación de febrícula. • Para os deportes náuticos que fagan a súa actividade no exterior no medio acuático, é imprencindible, para autorizar a súa saída, ir acompañado polo seu adestrador nunha motora.

• Manterán sempre unha distancia mínima interpersoal con todos os usuarios e traballadores de 2 metros.

• Virán vestidos coa roupa que utilizarán durante adestramento, non se permite o uso de vestiarios.

• Utilizarán as luvas e máscara sempre que sexa posible durante todo o tempo de circulación entre espazos comúns nas instalacións. • Deberán limparse as mans coas solucións hidroalcoholicas antes de entrar en cada estancia-sala-instalación e ao saír de cada estancia-sala-instalación.

• Deberán desbotar as máscaras, luvas, papel, etc.. que se utilica, nas papeleiras pechadas non manuais, que hai nas entradas de cada estanciasala-instalación.

• Os adestradores e acompañantes autorizados, estarán suxeitos ás mesmas obrigacións que os deportistas.

 

III.I.- MATERIAL DE PROTECCIÓN DISPOÑIBLE PARA OS DEPORTISTAS.

• Hidroxeles. • Papeleiras non manuais. • Papel desechable. • Luvas (No caso de que lle rompan) . • Máscaras (no caso de que lle rompan).

 

IV.- FASES DE DESCONFINAMIENTO – ADESTRAMENTO: IV.I.- FASE I (previsión: 11 de maio).

IV.I.I.- OBXECTIVO:

§ Recuperación de adestramentos.

o Deportes individuais, e as terefas a desenrolar, o serán sempre sen contacto físico. Illados do resto de deportistas. E mantendo distancias mínimas de 2 m. x 2 m.

§ Non se permite deixar ningún material persoal ou de adestramento en ningunha das salas ou instalacións habilitadas, de ser así procederase á súa retirada e refugallo.

§ Permitido un adestrador, obrigado sempre con máscara e luvas e distancia mínima interpersoal de 2 metros.

§ Permitiranse charlas técnicas de non máis de 10 persoas, mantendo en todo momento a distancia interpersoal de 2 metros.

§ Non se permite o uso de vestiarios nas instalacións do CGTD. Os deportistas asistirán coa roupa da súa práctica deportiva, só se poderán deixar unha mochila básica nos espazos habilitados para ese efecto (na sala ou instalación que vaian utilizar).

§ Os deportista non poden compartir material.

§ Calquera material utilizado para o adestramento, terá que ser obrigatoriamente desinfectado tras cada uso, e custodiado baixo chave ao finalizar cada sesión.

§ Os deportistas non poderán compartir alimentos, bebidas ou similares, necesarios para o adestramento. Todos estes produtos terán o nome dos deportistas. No caso de que se deixen nas instalacións, procederase á súa retirada e refugallo.

§ En ningún adestramento haberá persoal de apoio, calquera material que necesiten deberán achegalo os propios deportistas, non se deixará material do Centro de uso común.

§ Non se permitirá o uso de servizos auxiliares como saunas, crioterapia, e similares.

8 § O uso do ximnasio, debería ser individual ou na súa falta non máis de 6 do mesmo deporte, mantendo sempre a distancia interpersoal de 2 m. x 2m. E ao finalizar o uso de cada material, máquina ou equipamento hase de limpar obrigatoriamente polo deportista ou técnico cos produtos desinfectantes á súa disposición, antes de que os use outro deportista. §

Ao finalizar o adestramento, o técnico responsable ou o derradeiro deportista en saír, avisará en conserxería para proceder á desinfección da instalación utilizada. § Non está permitido o acceso dos medios de comunicación ás instalacións.

§ Nos deportes non individuais nos que haxa apoio técnico, en cada sesión de adestramento identificarase un responsable, que reportará ante a dirección do centro, da aplicación deste protocolo, calquera incidencia.

 

IV.II.- CONTROL MÉDICO:

o Os servizos médicos, deberán facer un exame médico deportivo inicial, abrindo ficha ao deportista, tal e como indicá práctica médico-deportiva.

Constará dunha entrevista persoal con cita previa para comprobar antecedentes durante o confinamento, e exploración física si requírese, é importante comprobar o coñecemento individual sobre os síntomas e lembrándolles que ante a mínima dúbida deben contactar con este Servizo Médico previo ao seu desprazamento a este CGTD. o Os deportistas e adestradores para completar o estado de saúde previo, e antes de ir adestrar, deberán tomarse a frecuencia cardíaca basal antes de levantarse e informar o servizo médico. o Os profesionais sanitarios farán un especial seguimento do ocorrido na saúde do deportista en xeral ao longo do ano 2020, orientándoo particularmente cara á identificación de signos, síntomas, efectos ou secuelas do virus COVID-19.

o No caso que durante o exame médico inicial e da sintomatología que do deportista derívese, si os servizos médicos creen conveniente, este Centro Médico derivará o paciente ao seu correspondente médico de familia, co seu correspondente informe. Para que si así o estimen, prescribir a realización de PCR, ao estar estas centralizadas en Atención Primaria. e non poderá utilizar as instalacións ata que a proba determine un resultado negativo. o Ao igual que no punto anterior, se o técnico dun deportista da sintomatoloxía do virus COVID-19, deberá informar ao servizo médico do Centro para iniciar o protocolo previsto por sanidade.

o Para a prescrición do adestramento evitaranse as probas no laboratorio de valoración funcional.

o Con carácter xeral, non se realizarán tratamentos de masaxe ou fisioterapias análogas.

o En caso de detección dun positivo por COVID-19 no grupo de adestro dentro do persoal, o corpo técnico ou traballadores membros da concentración, deberanse seguir as seguintes pautas: § Illar inmediatamente ao positivo nun lugar apartado da concentración

§ Realizar proba de COVID-19 a todo o grupo de adestramento, así como ao diferente corpo técnico ou persoal co que puidese ter un contacto, quedando estes apartados até a obtención dos resultados. § Proceder á limpeza e desinfección das instalacións.

§ Recomendarase a realización de controis médicos diarios.

 

Adxúbrase solicitude usuarios instalación fase I e documento íntegro cos protocolos da volta ós adestramentos.

DESESCALADA NO CGTD FASE 1_

Solicitude usuarios fase I CGTD V2

 

 

Oficinas y Sede Social
Praza de Agustín Díaz, nº 3
15008 - A Coruña
Redes Sociales
Página Web | www.fgpatinaxe.gal
Facebook y Twitter | FGPatinaxe
Datos de Contacto
Email General | secretaria@fgpatinaxe.gal
Tfno | 981 130 994 - Fax | 981 134 183
Copyrights © All Rights Reserved FEDERACIÓN GALEGA DE PATINAXE AVISO LEGAL