20210127_113501

Ene 27

Medidas contempladas no DOG sobre o deporte autonómico federado

Adxuntamos  as medidas contempladas no Decreto 8/2021 e na orde do 26 de xaneiro de 2021 polo que se establecen as medidas de prevención específicas coma consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da Covid-19 na Comunidad Autónoma de Galicia.

 

 

1.4. Obrigatoriedade do uso de máscaras.

 
Será obrigatorio o uso da máscara nas condicións establecidas no número 1.3 do anexo do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade, na redacción vixente, coas regras especiais seguintes:

 

 
1o) A obriga de uso de máscara será exixible en todo momento durante a realización da
práctica deportiva individual ao aire libre.

 

No tocante o punto 4 do apartado 3.10 Hoteis e Aloxamentos Turísticos

 

4. No caso de instalacións deportivas de hoteis e aloxamentos turísticos, tales como
piscinas o ximnasios, estas permanecerán pechadas.

 

 

3.12. Pesca fluvial e marítima, deportiva e recreativa.

 
1. Está permitida a práctica da pesca fluvial e marítima, deportiva e recreativa, en todas as súas modalidades, sempre que se realice con carácter individual ou con persoas conviventes.

 

 

2. En todo caso, a realización de ditas actividades estará sometida ás restricións perimetrais actualmente vixentes.

 

3.13. Parques e zonas deportivas de uso público ao aire libre.

 

 

1. Os parques infantís, parques biosaudables, zonas deportivas, pistas skate ou espa-zos de uso público ao aire libre similares poderán estar abertos ao público sempre que eles se respecte unha capacidade máxima estimada dunha persoa por cada catro metros cadrados de espazo computable de superficie do recinto.

 

 

 

2. Deberán establecerse as medidas necesarias para procurar manter a distancia de seguridade interpersoal nas instalacións ou, na súa falta, a utilización de medidas alternativas de protección física. O uso de máscara será obrigatorio, aínda que se manteña a distancia de seguridade interpersoal indicada, nos termos previstos no número 1.3 do Acordo do Consello da Xunta, do 12 de xuño de 2020, na súa redacción vixente.

 

 
3. Deberán aplicarse as medidas de hixiene e prevención establecidas, especialmente
no que se refire a proceder diariamente á limpeza e desinfección destes espazos nas áreas de contacto das zonas comúns, tales como xogos das zonas infantís, aparellos de activida de física ou outro mobiliario urbano de uso compartido.

 

 

 

4. Recoméndase dispor neses espazos, especialmente no que se refire a parques infan-
tís, de dispensadores de xeles hidroalcohólicos ou desinfectantes con actividade viricida, debidamente autorizados e rexistrados, ou dunha solución xabonosa no caso de espazos para menores de dous anos de idade.

 

 

 

3.15. Actividade deportiva e competicións deportivas federadas e os seus ades-
tramentos.

 

 

 

1. A práctica da actividade física e deportiva non federada so poderá realizarse ao aire
libre de forma individual ou con persoas conviventes e coa utilización de máscara.

 

2. Quedan suspendidas as competicións deportivas de nivel autonómico. Os correspon-
dentes adestramentos quedarán sometidos ás mesmas limitacións ca o resto da actividade física e deportiva prevista neste punto, debendo respectarse as limitacións de entrada e saída existentes en determinados ámbitos territoriais e as limitacións establecidas á liberdade de circulación das persoas en horario nocturno.

 

 

 

3. As competicións deportivas federadas de nivel nacional e os seus adestramentos desenvolveranse de acordo co establecido pola Administración competente e de conformidade coas limitacións establecidas nos protocolos federativos correspondentes.

 

 

 

4. As competicións deportivas federadas de nivel nacional e os seus adestramentos desenvolveranse sen público de acordo co establecido pola Administración competente e de conformidade coas limitacións establecidas nos protocolos federativos correspondentes.

 
No ámbito das competicións deportivas oficiais non profesionais de ámbito estatal de modalidades deportivas que poidan implicar contacto que se celebren na Comunidade Autónoma de Galicia, serán de aplicación as seguintes medidas:

 

 

a) Os equipos e deportistas galegos que participen nas devanditas competicións debe-
rán realizar os adestramentos e a competición en grupos de composición estable e, en todo caso, deberán realizar test serolóxicos ou probas similares cada 14 días naturais.

 

 

b) A totalidade dos membros da expedición dos equipos e deportistas procedente dou tras comunidades autónomas que se despracen á Comunidade Autónoma de Galicia para participar nas devanditas competicións deberán realizar test serolóxicos ou probas simila res en orixe polo menos entre 72 e 24 horas previas á celebración da proba/partido/competición.

 

 

Así mesmo, deberán comunicar con idéntica antelación ás autoridades sanitarias autonómicas a relación das persoas integrantes da expedición trasladada a Galicia, a data e a hora de chegada á Comunidade Autónoma galega e o lugar de aloxamento, así como o tipo de proba de detección COVID-19 a que foron sometidas as ditas persoas.

 

 
As medidas previstas deben entenderse dentro do necesario respecto ás competencias
das autoridades deportivas e sanitarias estatais, polo que serán aplicables sempre que
resulten compatibles coas adoptadas por ditas autoridades e mentres non existan medidas
obrigatorias dimanantes delas que ofrezan un nivel de protección equivalente ou similar.

 

4. Medidas especiais para determinadas actividades.

 

4.1. Adóptase a medida de peche temporal, durante o período a que se estende a eficacia da medida conforme o punto cuarto da orde, das seguintes actividades, conforme as definicións contidas no anexo do Decreto 124/2019, do 5 de setembro, polo que se aproba o Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas e establecementos abertos ao público da Comunidade Autónoma de Galicia e se establecen determinadas disposicións xerais de aplicación na materia:

 

 

I.5. Espectáculos deportivos.

 

II.2. Actividades deportivas.

 

III.1.6. Establecementos de espectáculos deportivos.

 

III.2.2. Establecementos para actividades deportivas.

 

III.2.2.1 Estadios deportivos.

 

III.2.2.2. Pavillóns deportivos.

 
III.2.2.3. Recintos deportivos.

 

 

 

Poderán permanecer abertas as instalacións deportivas en que se celebren adestramentos ou competicións de ámbito estatal, profesional ou non profesional, cuxos vestiarios e zonas de ducha poderán ser usados cunha ocupación de ata o 30 % da capacidade máxima permitida, procedéndose á limpeza e desinfección despois de cada uso e ao final da xornada.

 

 

 

En todo caso, queda prohibida a asistencia de público ás competicións e adestramentos, sen prexuízo do disposto no número 2 do artigo 15 do Real decreto lei 21/2020, do 9 de xuño, de medidas urxentes de prevención, contención e coordinación para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

 

 

 

4.2. Suspendese a actividade lectiva presencial durante o período a que se estenda a
eficacia da medida, conforme o punto cuarto da orde, nos seguintes centros educativos de
réxime especial:

 

 

 

9o) Centros autorizados de deportes, centros autorizados de fútbol; centros autorizados
de fútbol sala.

 

ORDE 26_01_21

DECRETO 8_2021

Oficinas y Sede Social
Praza de Agustín Díaz, nº 3
15008 - A Coruña
Redes Sociales
Página Web | www.fgpatinaxe.gal
Facebook y Twitter | FGPatinaxe
Datos de Contacto
Email General | secretaria@fgpatinaxe.gal
Tfno | 981 130 994 - Fax | 981 134 183
Copyrights © All Rights Reserved FEDERACIÓN GALEGA DE PATINAXE AVISO LEGAL